Santa Cruz Yachts, 20 x 24", Oil on canvas, 1983

Santa Cruz Yachts, 20 x 24", Oil on canvas, 1983